KAMARAI ALAPOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi alapjából

a COVID-19 járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítésére

pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére

2020. november 30.

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok Covid-19 járvány okozta nehézségeinek leküzdéséhez.

 

A pályázat tárgya:

A pályázat által szabadon felhasználható pénzügyi segítséghez juthatnak a CSMKIK tagvállalkozásai. A pályázaton elnyerhető visszatérítendő kamatmentes támogatás felhasználható minden olyan kiadásra, mellyel a pályázó vállalkozás a járvány okozta válság reá gyakorolt kedvezőtlen hatását enyhíti.

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is.

 

I. A pénzügyi támogatás módja:

Visszatérítendő kamatmentes támogatás, melynek összege maximum 1.000.000,- Ft.

Az elnyert támogatási összeget az elbírálás időpontjától számított 6 hónapon belül kell felhasználni. A támogatás futamideje maximum 2 év.

 

II. A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan mikro-,vagy kisvállalkozásnak minősülő egyéni ill. társas vállalkozás, aki/amely

 1. a pályázat benyújtásakor a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának legalább 12 hónapja tagja (a kamarai tagság a pályázat benyújtása napján eléri a belépéstől számított, megszakítás nélküli 12 hónapot)
 2. a Covid-19 járványra visszavezethetően a vállalkozás nettó árbevételében, üzemi eredményében, rendelésállományában, likviditási vagy egyéb gazdálkodási mutatójában negatív változás következett be,
 3. a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
 4. a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,
 5. a pályázat beadásakor tagdíj, szolgáltatási és regisztrációs díj hátraléka nincs,
 6. az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,
 7. a pályázat benyújtásakor rendelkezik legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal
 8. A pályázat futamideje alatt a kamarai tagság fenntartása kötelező. Amely támogatott vállalkozás a pályázati futamidő lejárta után kilép a kamarából és megszakítja tagságát, az utolsó törlesztés időpontját követő 5 évig kizárja magát az újabb pályázat benyújtásának lehetőségéből.
 9. Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.
 10. Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag, aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat közöl vagy megtévesztően nyilatkozik.

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

 

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet.

A pályázat benyújtható papír alapon. vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül

 

IV. Általános feltételek:

 1. Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, abban az esetben részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor maximum 1 folyamatban lévő, vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül elutasításra.
 2. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban.
 3. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a vállalkozások, melyek esetében a 2020. szeptember 1. és 2020. november 30. közötti időszakban elért értékesítési árbevétel 25%-nál nagyobb mértékű visszaesést szenvedett el az előző év azonos időszakában realizált árbevételhez képest.
 4. Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

 

V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

A pályázatok beadási határideje: 2020. december 21.

A beadott pályázatok egy alkalommal, 3 munkanapos határidővel hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az Elnökség 2021. január 31. napjáig dönt.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Gazdaság-, Kereskedelemfejlesztési és Innovációs Pénzügyi Alapjának 2020. évi maradványösszege erejéig hirdeti meg jelen pályázati felhívását.

A pályázat papír alapon történő beadásának helye/postai címe:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Elektronikus beküldési lehetőség a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.

 

Szeged, 2020. november 30.

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége